Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

Šajā privātuma politikā skaidrots kā SIA “Alfor”  un  SIA “Admirāļu klubs” kā personu datu apstrādes pārzinis (turpmāk tekstā abi kopā saukti –Pārzinis, vai katrs atsevišķi –Alfor un/vai Admirāļu klubs) apstrādā personas datus un sniedz informāciju par datu subjekta tiesībām saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu un Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk tekstā – Regula) prasībām.

Privātuma politikas mērķis ir informēt spēļu zāļu klientus, darbiniekus, sadarbības partnerus, interneta vietnes www.alfor.lv apmeklētājus par personas datu apstrādi, to mērķiem un personas datu aizsardzības pasākumiem.

Pārziņa kontaktinformācija

Pārzinis: SIA “Alfor”, reģistrācijas Nr.40003512913, juridiskā un faktiskā adrese Plieņciema iela 12, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, e-pasta adrese: , tālruņa numurs 67301000.

Pārzinis: SIA “Admirāļu klubs”, reģistrācijas Nr.40003249010, juridiskā un faktiskā adrese Plieņciema iela 12, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, e-pasts adrese: , tālruņa numurs 67301000.

Datu aizsardzības speciālista e-pasta adrese: un .

Informācija par personas datu apstrādi, iegūšanu, nodošanu un aizsardzību

Pārzinis, lai nodrošinātu atbilstošus datu aizsardzības pasākumus, ievēro šādus datu apstrādes principus:

 • personas datus iegūst no datu subjekta uz piekrišanas pamata;
 • personas datu apstrāde izriet no līgumsaistībām, lai nodrošinātu līgumā minētos mērķus;
 • personas datu apstrāde nepieciešama, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto pienākumu veikšanu;
 • informē datu subjektu kādiem mērķiem personas dati tiek vākti un izmantoti;
 • apstrādā personas datus saskaņā ar Regulu un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;
 • apstrādā un vāc personas datus:
 • grāmatvedības un personālresursu vajadzībām;
 • savu leģitīmo interešu aizsardzībai;
 • normatīvo aktu prasību izpildei;
 • dalībai Fenikss club lojalitātes programmā;
 • mārketinga vajadzībām;
 • veic piesardzības pasākumus, lai novērstu personas datu nozaudēšanu, nepareizu lietošanu un neatļautu piekļuvi, izpaušanu, pārveidošanu un iznīcināšanu;
 • veic atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu datu sistēmas, kurās tiek uzglabāti personas dati;
 • personas datus apkopo, apstrādā, uzglabā un nodod automatizētās un/vai uz dokumentiem balstītās datu apstrādes sistēmās;
 • nodrošina, ka piekļuve personas datiem ir attiecīgām pilnvarotām personām, kurām šāda piekļuve ir nepieciešama, lai pildītu savus amata pienākumus;
 • personas dati tiek apstrādāti likumīgi un godprātīgi;
 • personas dati netiek glabāti ilgāk, kā noteikts normatīvajos aktos vai konkrētā datu apstrādes mērķa sasniegšanai;
 • personas dati var tikt nodoti tiesībsargājošām iestādēm, valsts un pašvaldības iestādēm pēc attiecīgās iestādes juridiski pamatota pieprasījuma saņemšanas;
 • dati tiek apstrādāti Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) dalībvalstī. Personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

Pārzinis neapstrādā īpašās kategorijas personas datus par datu subjektiem.

Personas datu apstrādes mērķis

Pārzinis apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

 • lai veiktu klienta, kura veiktais darījums ir EUR 2000 vai vairāk, identifikāciju, klientam ir pienākums sniegt šādu informāciju: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personas apliecinoša dokumenta dati un tā kopija, tālruņa numurs, e-pasta adrese, valsts piederība, naudas izcelsmes avots, informācija par nodarbinātību;
 • lai izmaksātu laimestu, kura summa ir EUR 3000 un vairāk, aizpildītu laimesta izmaksāšanas aktu, spēļu zāļu klientam ir jāsniedz šāda informācija: vārds, uzvārds, personas kods, norēķina konta numurs (ja laimests tiek izmaksāts ar pārskaitījumu uz spēlētāja norādītu kontu bankā);
 • lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un normatīvo aktu izpildi, spēļu zālēs un ārpus tām tiek veikta nepārtraukta videonovērošana;
 • lai nodrošinātu likumīgu Pārziņa darbību attiecībā uz darbinieku pieņemšanu, nodarbināšanu, atbrīvošanu no darba, sociālo garantiju piešķiršanu, algas un citu maksājumu noteikšanu un aprēķināšanu;
 • lai nodrošinātu likumīgu Pārziņa darbību attiecībā uz darba pretendentu pieteikumu pieņemšanu, izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu attiecībā uz darba piedāvāšanu vai pretendenta kandidatūras noraidīšanu;
 • lai nodrošinātu līguma izpildi, uzskaiti un sniegto vai saņemto pakalpojumu maksājumu izpildes administrēšanu;
 • lai nodrošinātu mājas lapas uzturēšanu un darbības uzlabošanu;
 • lai nodrošinātu klientu dalību Fenikss club lojalitātes programmā.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei

Pārzinis apstrādā personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu sadarbības līgumu un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
 • leģitīmās interesēs - lai realizētu līgumsaistības un līgumā minēto mērķu sasniegšanu vai no normatīvajiem aktiem izrietošās leģitīmās intereses;
 • datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai - lai nodrošinātu Pārziņa nodarbināto personu un apmeklētāju fizisko drošību.

Izmaksu atlīdzināšanas prasības

Pārzinim nav tiesību pieprasīt izdevumu atlīdzināšanu saskaņā ar Regulu, izņemot, ja datu subjekts pieprasa vairāk nekā vienu datu kopiju, tajā skaitā, ja pieprasījumi par vieniem un tiem pašiem personas datiem tiek iesniegti vairākkārt. Tādā gadījumā Pārzinis var pieprasīt saprātīgu samaksu, kas balstīta uz administratīvām izmaksām.

Personas datu glabāšana

Pārzinis glabā personas datus, atbilstoši šajā Privātuma politikā minētiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

 • ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • ir nepieciešams realizēt Pārziņa leģitīmās intereses;
 • ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju, kādi personas dati ir Pārziņa rīcībā un kādam mērķim tie tiek apstrādāti, lūgt labot, papildināt vai dzēst datus, pārnest datus (datu pārnesamība), kā arī atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, ja datu apstrāde tiek veikta uz piekrišanas pamata, iesniedzot iesniegumu Pārzinim, Plieņciema iela 12, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot uz e-pasta adresi: . vai

Pārzinis veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (tālruņa numuru, e-pasta adresi, adresi). Pieprasīto informāciju datu subjekts var saņemt mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas pa pastu, kas tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto adresi ierakstītā pasta sūtījumā vai e-pastu, vai ierodoties personīgi Pārziņa ofisā Plieņciema ielā 12, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167.

Gadījumā, ja datu subjekts nav apmierināts ar saņemto atbildi, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīgā, LV-1010.

Sīkdatņu izmantošana

Pārziņa mājas lapa www.alfor.lv, izmanto sīkdatnes, lai palīdzētu uzlabot mājas lapas lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību.

Apmeklējot Pārziņa mājas lapu, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Ja mājas lapas lietotājs akceptē sīkdatņu pieņemšanu, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana, ar kuru tas apliecina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personai.

Pārzinis savā mājas lapā (www.alfor.lv) izmanto sīkdatnes (cookies). „Interneta sīkdatne” ir neliela datne, ko veido burti un cipari, kas tiks uzstādīta apmeklētāja datorā, mobilajā ierīcē vai jebkurā citā ierīcē, no kuras datu subjekts piekļūst internetam.

Sīkdatne tiek uzstādīta caur pieprasījumu, ko tīmekļa pārlūkam (t.i., Internet Explorer, Firefox, Chrome) nosūta tīmekļa serveris, un tā ir pilnībā „pasīva” (tā neietver programmatūru, vīrusus vai spiegprogrammatūru, kā arī tā nevar piekļūt informācijai datu subjekta ierīces cietajā diskā).

Sīkdatnes ļauj Pārzinim iegūt vērtīgu atgriezenisko saiti saistībā ar ierīcēm, no kurām internetā datu subjekts apmeklē vietnes, tādējādi atvieglojot datu subjektam piekļuvi vietnēm un integrējot vietnē lietotnes vai funkcijas, kas var sniegt datu subjektam labāku vietnes navigācijas pieredzi, padarot to lietderīgāku un patīkamāku.

Lai iegūtu plašāku informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kā var noskaidrot, kādas sīkdatnes ir uzstādītas Jūsu ierīcē un kā tās pārvaldīt vai dzēst, dodieties šeit: www.allaboutcookies.org.

Jautājumu gadījumā var sazināties

Ja rodas kādi jautājumi par personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar Pārzini vai tā datu aizsardzības speciālistu, izmantojot vienu no šiem saziņas līdzekļiem: e-pasts:   , tālrunis 67301000.

Pārzinim ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus vai papildinājumus šajā Privātuma politikā. Privātuma politikas aktuālā redakcija publicēta Pārziņa mājas lapā www.alfor.lv.

Rīga