Always Gems

6000€ Maksimālais laimests pamatspēlē
92-98% Laimesta procents
0.05€ Minimālā likme vienai spēlei
20.00€ Maksimālā likme vienai spēlei

Noteikumi

Spēles norises apraksts

1.Aktīvo spēles līniju izvēle.
Aktīvās spēles līnijas spēlētājs izvēlas tieši uz skārienjutīgā ekrāna. Ekrāna kreisajā sānā ir izvietota aktīvo līniju izvēles pogas + vai - , tās spiežot, tiek mainīts aktīvo līniju skaits. Izvēlne sadalīta 5 soļos. 1 solis - 1 līnija.
2.Likmes izvēle.
Likmes lielumu iespējams mainīt arī tieši uz skārienjutīgā ekrāna labajā sānā esošās pogas + vai -. Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina ar taustiņa „Likme” palīdzību. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt tikai pēc vienas izspēlētas spēles.
3.Cilindru aktivizēšana.
Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež „ Start/Take Win” taustiņš un cilindri sāk griezties. Cilindrus aktivizēt ir iespejams arī spiežot tieši uz skārienjutīgā ekrāna labajā apakšējā stūrī esošo pogu START. Atkarībā no aktīvo līniju skaita spēli iespējams sākt arī nospiežot kādu no skāriejutīgajā ekrānā attēlotajām - aktīvām “ātrās likmes” pogām “play 10 credits”, “play 20 credits”, “play 50 credits”, “play 100 credits” vai “play 200 credits”. Spēle notiks ar likmi, kāda attēlota uz pogas neatkarīgi no aktīvo līniju skaita.
4.Cilindru apstāšanās.
Pēc 1-5 sekundēm, cilindri apstājas automātiski.
5.Laimests.
Laimestu plāns parādīts uz automāta augšējā ekrāna. Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi. Piešķir tikai katras līnijas lielāko laimestu.
Ja cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas. Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem.
Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā, logā „Win”.

Spēles papildiezīmes

Ar „Automatic Start” taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku azartspēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar „Automatic Start” taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts. Ar taustiņu „Flip Screen” iespējams mainīt ekrānus vietām – tādējādi samainot spēles ekrāns būs augšējais ekrāns, bet laimesta plāna ekrāns būs apakšējais.

Laimesta divkāršošana

Pēc laimesta pamatspēlē spēlētājs var spēlēt papildspēli – divkāršošanas spēli. Nospiežot vienu no „Gamble” taustiņiem, kuri ir redzami uz skārienjutīgā ekrāna, spēlētājs var censties savu laimestu divkāršot, mēģinot atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Atļauts minēt ne vairāk kā 5 reizes vai līdz summas ierobežojumam 10000 EUR. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš „Red”, bet ja melno, tad jānospiež taustiņš „Black”. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot „Start/Take Win” taustiņu, spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Spēles beigas

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts, ja zaudēta „Gamble” spēle, laimests tiek pārnests uz „Credit” logu, laimests tiek izmaksāts vai arī aparāts ir gatavs uzsākt jaunu spēli.

Laimesta saņemšanas kārtība

Lai saņemtu laimestu, jānospiež „Start/Collect” taustiņš.
Laimestu izmaksā monētās no azartspēļu automāta vai arī to izmaksā spēļu zāles darbinieks – klientu apkalpošanas speciālists. Ja laimests nepārsniedz 720 EUR, to izmaksā nekavējoties. Ja laimesta summa ir no 721 EUR līdz 14300 EUR, tad laimests tiek izmaksāts 24 stundu laikā. Laimestu, kas pārsniedz 14300 EUR, izmaksā azartspēles noteikumos apstiprinātā kārtībā ne vēlāk kā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos. Laimestu virs 7200 EUR izmaksā ar bankas pārskaitījumu uz klienta norēķinu kontu.
Laimestu izmaksā firmas pārstāvis automāta atrašanās vietā vai, kopā ar klientu ierodoties SIA“ALFOR” kasē Plieņciema ielā 12, Mārupē, Mārupes novadā, pēc LR likumdošanā uzrādīto nodokļu ieturēšanas.