Asian Attraction

500€ Maksimālais laimests pamatspēlē
92-98% Laimesta procents
0.01€ Viena kredītpunkta vērtība
0.01€ Minimālā likme vienai spēles līnijai
10.00€ Maksimālā likme vienai spēlei

Noteikumi

Spēles norises apraksts:

1. Aktīvo spēles līniju izvēle.
Aktīvās spēles līnijas spēlētājs izvēlas tieši uz skārienjūtīgā ekrāna. Ekrāna kreisajā sānā ir izvietota aktīvo līniju izvēles poga, to pārvietojot uz augšu vai uz leju, tiek mainīts aktīvo līniju skaits, vai arī aktīvās spēles līnijas spēlētājs var izvēlēties ar taustiņu „Play 3”, „Play 5”, „Play 10”, „Play 15” vai „Play 20” palīdzību. Minimālais līniju skaits šajā spēlē ir 3 līnijas.
2. Likmes izvēle.
Ar taustiņa „Bet /One” palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles gājienu. Ar taustiņa „Max Bet” palīdzību var likt maksimālo likmi uz spēles gājienu. Likmes lielumu iespējams mainīt arī tieši uz skārienjūtīgā ekrāna labajā sānā. Likmes izvēlnes pogu pārvietojot uz augšu, likme palielināsies, bet, pārvietojot uz leju, likme samazināsies. Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt tikai pēc vienas izspēlētas spēles. Minimālā likme šajā spēlē ir 0,03 EUR, jeb 3 kredītpunkti.
3. Cilindru aktivizēšana.
Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež „Start/Take Win” taustiņš, un cilindri sāk griezties. Nospiežot vēlreiz to pašu taustiņu, cilindru griešanos var apstādināt. Spēli iespējams sākt arī, spiežot tieši uz skārienjutīgā ekrāna labajā apakšējā pusē esošo pogu „START”, vai arī pieskaroties tieši kādam no spēles cilindriem.
4. Cilindru apstāšanās.
Pēc 1-5 sekundēm cilindri apstājas automātiski vai arī tos var apstādināt, atkārtoti nospiežot „Start/Take Win”. Cilindrus ātrāk iespējams apstādināt arī, spiežot tieši uz skārienjutīgā ekrāna labajā apakšējā pusē esošo pogu „START”, vai arī pieskaroties tieši kādam no spēles cilindriem – izvēlētais cilindrs tiks apstādināts ātrāk par pārējiem cilindriem.
5. Laimests.
Laimestu plāns parādīts uz automāta augšējā ekrāna. Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi. Visi laimesti ir tikai uz izvēlētām līnijām, izņemot brīvspēles simboluPiešķir tikai katras līnijas lielāko laimestu.
Ja, cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu.
Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas.
Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem.
Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā, logā „Win”.

Spēles papildiezīmes:

Ar „Automatic Start” taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku azartspēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar „Automatic Start” vai ar kādu no „Gamble” taustiņiem darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts.
Parādoties ”ASIAN ATTRACTION”simbolam jebkurā vietā uz cilindriem tas aizvieto jebkuru citu simbolu izņemot ”SCATTER” simbolu. Papildspēles laikā ar taustiņu „START” ir iespēja ātrāk apturēt cilindrus.

Laimesta divkāršošana:

Pēc laimesta pamatspēles vai papildspēles gājienā spēlētājs var spēlēt papildspēli – divkāršošanas spēli, nospiežot vienu no „Gamble” taustiņiem. Spēlētājs var censties savu laimestu divkāršot, mēģinot atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Atļauts minēt vairākas reizes, ar summas ierobežojumu 10000EUR. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš „Gamble/Bet One”, bet, ja melno, tad jānospiež taustiņš „Gamble/Max Bet”. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot „Start/Take Win” taustiņu, spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.
Divkāršošanas spēlē par gājienu ir iespēja neminēt uz visu laimestu, bet gan samazināt uz pusi ar taustiņu „1/2 Take”, kurš atrodas ekrāna kreisajā apakšējā stūrī, un tā ir iespēja iegūto laimestu samazināt līdz 0.01 EUR.

Papildspēle:

Ja uz spēles cilindriem jebkurā vietā izkrīt 3; 4; 5 ”SCATTER” simboli, tad spēlētājs gūst iespēju spēlēt 10 papildspēles.
Bezmaksas spēļu laikā uz 3. cilindra vidējā pozīcijā ir iezīmēts laukums, kurā gūstot konkrētu simbolu „SIEVIETE”, kā parādīts laimesta plānā uz augšējā ekrāna, attiecīgi tiek gūtas papildus bezmaksas spēles gājiens, kā arī šis simbols „SIEVIETE” uzlabo citu simbolu „SIEVIETE” vērtību, kā norādīts laimestu plānā uz augšējā ekrāna. Papildspēles notiek ar spēles likmi un līniju skaitu kāds bijis iepriekš. Papildspēļu laikā iespējams gūt papildus 10 papildspēles gājienus, gūstot vismaz 3 simolus „SCATTER”.

Spēles beigas:

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts, ja zaudēta „Gamble” spēle, laimests tiek pārnests uz „Credit” logu, laimests tiek izmaksāts vai arī aparāts ir gatavs uzsākt jaunu spēli.

Laimesta saņemšanas kārtība:

Lai saņemtu laimestu, jānospiež „Start/Collect” taustiņš. Laimestu izmaksā monētās no azartspēļu automāta vai arī to izmaksā spēļu zāles darbinieks – klientu apkalpošanas speciālists. Ja laimests nepārsniedz 720 EUR, to izmaksā nekavējoties. Ja laimesta summa ir no 721 EUR līdz 14300 EUR, tad laimests tiek izmaksāts 24 stundu laikā. Laimestu, kas pārsniedz 14300 EUR, izmaksā azartspēles noteikumos apstiprinātā kārtībā ne vēlāk kā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos. Laimestu virs 7200 EUR izmaksā ar bankas pārskaitījumu uz klienta norēķinu kontu.
Laimestu izmaksā firmas pārstāvis automāta atrašanās vietā vai, kopā ar klientu ierodoties SIA “ALFOR” kasē Plieņciema ielā 12, Mārupē, Mārupes novadā pēc LR likumdošanā uzrādīto nodokļu ieturēšanas.