Treasure Seasons

1600€ Maksimālais laimests pamatspēlē
92-98% Laimesta procents
0.01€ Viena kredītpunkta vērtība
0.25€ Minimālā likme vienai spēlei
20.00€ Maksimālā likme vienai spēlei

Noteikumi

Spēles norises apraksts

1. Spēlē vienmēr ir aktīvas visas līnijas.
2. Likmes izvēle.
Ar taustiņa „Bet /One/ Red” palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles gājienu. Ar taustiņa „Max /Bet/ Black” palīdzību var likt maksimālo likmi uz spēles gājienu.Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina ar taustiņa „Bet/One” palīdzību.
Likmes lielumu vienam spēles gājienam var mainīt tikai pēc vienas izspēlētas spēles.
3. Cilindru aktivizēšana.
Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež „Start” taustiņš, un cilindri sāk griezties.
4. Cilindru apstāšanās.
Pēc 1-5 sekundēm cilindri apstājas automātiski vai tos apstādina, nospiežot „START” pogu.
5. Laimests.
Laimestu plāns parādīts uz automāta augšējā ekrāna. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas. Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem.
Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā, logā „Win”.

Spēles papildiezīmes

Ar „Automatic Start” taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku azartspēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar „Automatic Start” taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts. „Automatic Start” darbības laikā ir iespēja ātrāk apturēt cilindrus nospiežot taustiņu „START”.
Ja uz jebkura cilindra izkrīt simbols “SIEVIETE”, tas aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot SCATTER simbolu uz kura attēlots „Koks”.

Laimesta divkāršošana

Pēc laimesta pamatspēlē spēlētājs var spēlēt papildspēli – divkāršošanas spēli. Nospiežot vienu no „Gamble” taustiņiem, spēlētājs var censties savu laimestu divkāršot, mēģinot atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Atļauts minēt ne vairāk kā 5 reizes, bez summas ierobežojuma. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš „Gamble/Bet One Red”, bet, ja melno, tad jānospiež taustiņš „Gamble/Max Bet Black”. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot „Start” taustiņu, spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Papilspēles

Ja spēlētājs jebkur gūst 3 vai vairāk „SCATTER” simbolus, kas attēlots kā „Koks”, tad viņš gūst iespēju spēlēt brīvās spēles. Brīvās spēles iedalās 4 posmos – 4 gadalaikos. Ja kādā no gājieniem tiek gūta laimējusi kombinācija, tad sākas kāds no gadalaikiem, tiklīdz ir noticis brīvspēles gājiens, kurš neguva nekādu laimējušu kombināciju, gadalaiks beidzas, un nākamais gadalaiks sākas, kad atkal kādā no gājieniem tiek gūts laimests. Ja brīvspēļu laikā vēlreiz tiek gūti 3 vai vairāk „SCATTER” simboli, tiek gūtas papildus brīvās spēles. Kad visi 4 gadalaiki beigušies un nav gūtas papildus brīvās speles, brīvspēles beidzas.

Spēles beigas

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts, ja zaudēta „Gamble” spēle, laimests tiek pārnests uz „Credit” logu, laimests tiek izmaksāts vai arī aparāts ir gatavs uzsākt jaunu spēli.

Laimesta saņemšanas kārtība

Lai saņemtu laimestu, jānospiež „Start/Collect” taustiņš.
Laimestu izmaksā monētās no azartspēļu automāta vai arī to izmaksā spēļu zāles darbinieks – klientu apkalpošanas speciālists. Ja laimests nepārsniedz 720 EUR, to izmaksā nekavējoties. Ja laimesta summa ir no 721 EUR līdz 14300 EUR, tad laimests tiek izmaksāts 24 stundu laikā. Laimestu, kas pārsniedz 14300 EUR, izmaksā azartspēles noteikumos apstiprinātā kārtībā ne vēlāk kā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos. Laimestu virs 7200 EUR izmaksā ar bankas pārskaitījumu uz klienta norēķinu kontu.
Laimestu izmaksā firmas pārstāvis automāta atrašanās vietā vai, kopā ar klientu ierodoties SIA“ALFOR” kasē Plieņciema ielā 12, Mārupē, Mārupes novadā, pēc LR likumdošanā uzrādīto nodokļu ieturēšanas.