Knights Quest

8000€ Maksimālais laimests pamatspēlē
92-98% Laimesta procents
0.01€ Viena kredītpunkta vērtība
0.01€ Minimālā likme vienai spēles līnijai
0.80€ Maksimālā likme vienai spēles līnijai

Noteikumi

Spēles norises apraksts 1. Aktīvo spēles līniju izvēle. Aktīvās spēles līnijas spēlētājs izvēlas tieši uz skārienjūtīgā ekrāna. Ekrāna kreisajā sānā ir izvietota aktīvo līniju izvēles poga, to pārvietojot uz augšu vai uz leju, tiek mainīts aktīvo līniju skaits. Izvēlne sadalīta 5 soļos: 1 solis - 5 līnijas. 2. Likmes izvēle. Ar taustiņa „Bet /One” palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles gājienu. Ar taustiņa „Max Bet” palīdzību var likt maksimālo likmi uz spēles gājienu. Likmes lielumu iespējams mainīt arī tieši uz skārienjūtīgā ekrāna labajā pusē. Likmes izvēlnes pogu pārvietojot uz augšu, likme palielināsies, bet pārvietojot uz leju, likme samazināsies. Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina ar taustiņa „Gamble/Bet One” palīdzību. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt tikai pēc vienas izspēlētas spēles. 3. Cilindru aktivizēšana. Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež „Start/Take Win” taustiņš, un cilindri sāk griezties. Cilindrus aktivizēt ir iespējams arī, spiežot tieši uz skārienjūtīgā ekrāna labajā apakšējā stūrī esošo pogu START. 4. Cilindru apstāšanās. Pēc 1-5 sekundēm cilindri apstājas automātiski vai arī tos var apstādināt ātrāk, nospiežot vēlreiz taustiņu „ Start/Take Win”. 5. Laimests. Laimestu plāns parādīts uz automāta augšējā ekrāna. Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi, izņemot brīvspēles simbolus. Visi laimesti ir tikai uz izvēlētām līnijām, izņemot brīvspēles simboluPiešķir tikai katras līnijas lielāko laimestu. Ja cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas. Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem. Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā, logā „Win”. Spēles papildiezīmes Ar „Automatic Start” taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku azartspēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar „Automatic Start” taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts. Ar taustiņu „Flip Screen” iespējams mainīt ekrānus vietām – tādējādi samainot, spēles ekrāns būs augšējais ekrāns, bet laimesta plāna ekrāns būs apakšējais. Parādoties ”WILD”simbolam jebkurā vietā uz cilindriem, tas aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot ”PŪĶIS” un „BONUS” simbolus. Laimesta divkāršošana Pēc laimesta pamatspēlē spēlētājs var spēlēt papildspēli - divkāršošanas spēli. Nospiežot vienu no „Gamble” taustiņiem, spēlētājs var censties savu laimestu divkāršot, mēģinot atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Atļauts minēt ne vairāk kā 5 reizes, vai līdz summas ierobežojumam 10000 EUR. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš „Gamble/Bet One”, bet ja melno, tad jānospiež taustiņš „Gamble/Max Bet”. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot „Start/Take Win” taustiņu, spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu. Bonusspēle Gūstot 3 simbolus „PŪĶIS”, spēlētājam ir iespēja gūt papildus kredītpunktus. Spēlētājs uz skārienjūtīgā ekrāna izvēlas 1 no šiem “PŪĶA” simboliem, zem kura ir apslēpts nejaušs kredītpunktu skaits. Papildspēle Ja uz spēles cilindriem izkrīt 3 ”BONUS” simboli, tad spēlētājam tiek piedāvāti 3 brīvspēles varianti. Spēlētājs izvēli izdara, nospiežot tieši uz skārienjūtīgā ekrāna sevis izvēlēto variantu. Papildspēles notiek ar spēles likmi un līniju skaitu, kāds bijis iepriekš. 1.variants: Spēlētājs iegūst 15 brīvspēles gājienus, kuros simbols “WILD”, iespējams, var tikt izvietots uz 2, 3, 4 cilindra, pilnībā cilindrus aizpildot. Simbols „WILD” aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot simbolus ”PŪĶIS” un „BONUS”. Brīvspēļu laikā iespējams gūt vēl papildus brīvās spēles. 2.variants: Ar taustiņa „START” palīdzību tiek iegriezts laimes rats, kurā ir izvietoti nejauši skaitļi. Kad laimes rats apstājies, tad animētā veidā Bruņinieks uz Zirga tiek vadīts par tik lauciņiem uz priekšu pils virzienā, kāds skaitlis uzkritis. Laimes rats tiek griezts vēlreiz, atkārtojot iepriekšminētās darbības. Uz katra no lauciņiem, pa kuriem tiek virzīts bruņinieks uz zirga, ir izkārtots kāds reizināšanas koeficients, tie ir izkārtoti augošā secībā. Kad uz laimes rata uzkrīt uzraksts „COLLECT”, brīvspēle beidzas, un reizināšanas koeficients tiek reizināts ar spēlētāja likmi, kāda ir bijusi tajā brīdī, kad gūtas brīvspēles. 3.variants: Izvēloties šo variantu, žonglētājs žonglē ar bumbiņām, kurās nejauši ir izkārtoti reizināšanas koeficienti. Spēles beigās žonglētājam paliek tikai 1 bumbiņa ar reizināšanas koeficientu, kurš tiek reizināts ar spēlētāja likmi, kāda ir bijusi brīvspēles gūšanas brīdī. Spēles beigas Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts, ja zaudēta „Gamble” spēle, laimests tiek pārnests uz „Credit” logu, laimests tiek izmaksāts vai arī aparāts ir gatavs uzsākt jaunu spēli. Laimesta saņemšanas kārtība Lai saņemtu laimestu, jānospiež „Start/Collect” taustiņš. Laimestu izmaksā monētās no azartspēļu automāta vai arī to izmaksā spēļu zāles darbinieks – klientu apkalpošanas speciālists. Ja laimests nepārsniedz 720 EUR, to izmaksā nekavējoties. Ja laimesta summa ir no 721 EUR līdz 14300 EUR, tad laimests tiek izmaksāts 24 stundu laikā. Laimestu, kas pārsniedz 14300 EUR, izmaksā azartspēles noteikumos apstiprinātā kārtībā ne vēlāk kā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos. Laimestu virs 7200 EUR izmaksā ar bankas pārskaitījumu uz klienta norēķinu kontu. Laimestu izmaksā firmas pārstāvis automāta atrašanās vietā vai, kopā ar klientu ierodoties SIA“ALFOR” kasē Plieņciema ielā 12, Mārupē, Mārupes novadā, pēc LR likumdošanā uzrādīto nodokļu ieturēšanas.