Magic 81 Lines

25600€ Maksimālais laimests pamatspēlē
92-98% Laimesta procents
0.01€ Viena kredītpunkta vērtība
0.25€ Minimālā likme vienai spēlei
20.00€ Maksimālā likme vienai spēlei

Noteikumi

Spēles norises apraksts

1. Aktīvo spēles līniju izvēle.
Vienmēr ir aktīva 81 spēles līnija.
2. Likmes summas izvēle.
Ar taustiņa „Risiko/Stake” palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles līniju. Ar taustiņa „Risiko” palīdzību var likt maksimālo likmi uz visām spēles līnijām. Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina ar taustiņa „Risiko/Stake” palīdzību. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt tikai pēc vienas izspēlētas spēles.
3. Cilindru aktivizēšana.
Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež „Start /Collect” taustiņš, un cilindri sāk griezties.
4. Cilindru apstāšanās.
Pēc 1-5 sekundēm cilindri apstājas automātiski vai arī tos var apstādināt ātrāk, nospiežot „Start/Collect”.
5. Laimests.
Laimestu plāns parādīts uz automāta augšējā ekrāna, kur var redzēt laimējošās kombinācijas vērtību kredītpunktos, kā arī simbolus, kas aizvieto citus simbolus. Ja cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas.
Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem. Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā, logā „Win”.

Spēles papildiezīmes

Ar „Automatic Start” taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku azartspēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar „Automatic Start” taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts.
Ja uz jebkura cilindra izkrīt simbols „81 MAGIC”, tas aizvieto jebkuru citu simbolu, un, ja veido kādu laimējušu kombināciju, tad gūto kredītpunku skaits par attiecīgo kombināciju tiek dubultots. Savukārt, ja kombinācijā ietilpst 2 „81 MAGIC” simboli, tad gūto kredītpunktu skaits par attiecīgo kombināciju tiek reizināts ar 4, bet, ja kombinācijā ir 3 „81 MAGIC” simboli, tad kredītpunktu skaits tiek reizināts ar 8.

Laimesta divkāršošana

Pēc laimesta pamatspēlē un papildspēlē spēlētājs var spēlēt papildspēli – divkāršošanas spēli, nospiežot vienu no „Risko” taustiņiem. Spēlētājs var censties savu laimestu divkāršot, mēģinot atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš „Risko/Stake”, bet, ja melno, tad jānospiež taustiņš „Risko”. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot „Start/Collect” taustiņu, spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Spēles beigas

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts, laimests tiek izmaksāts vai arī aparāts ir gatavs uzsākt jaunu spēli.

Laimesta saņemšanas kārtība

Lai saņemtu laimestu, jānospiež „Start/Collect” taustiņš.
Laimestu izmaksā monētās no azartspēļu automāta vai arī to izmaksā spēļu zāles darbinieks – klientu apkalpošanas speciālists. Ja laimests nepārsniedz 720 EUR, to izmaksā nekavējoties. Ja laimesta summa ir no 721 EUR līdz 14300 EUR, tad laimests tiek izmaksāts 24 stundu laikā. Laimestu, kas pārsniedz 14300 EUR, izmaksā azartspēles noteikumos apstiprinātā kārtībā ne vēlāk kā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos. Laimestu virs 7200 EUR izmaksā ar bankas pārskaitījumu uz klienta norēķinu kontu.
Laimestu izmaksā firmas pārstāvis automāta atrašanās vietā vai, kopā ar klientu ierodoties SIA“ALFOR” kasē Plieņciema ielā 12, Mārupē, Mārupes novadā, pēc LR likumdošanā uzrādīto nodokļu ieturēšanas.