Fruit Cubes

4000€ Maksimālais laimests pamatspēlē
92-98% Laimesta procents
0.01€ Viena kredītpunkta vērtība
0.10€ Minimālā likme vienai spēlei
2.00€ Maksimālā likme vienai spēlei

Spēles norises apraksts

1.Aktīvo spēles līniju izvēle.
Aktīvās spēles līnijas spēlētājs nevar izvēlēties – vienmēr aktīvas ir 20 spēles līnijas.
2.Likmes izvēle.
Likmes lielumu iespējams mainīt arī tieši uz skārienjūtīgā ekrāna labajā sānā esošās pogas + vai  -. Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina ar taustiņa „Bet - (min.)” palīdzību. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt tikai pēc vienas izspēlētas spēles. Šai spēlei mazākā iespējamā likme ir 10 kredītpunkti (0,10eur). Ja spēlētājam piejamie kredītpunkti ir mazāk par 10 kredītpunktiem, spēlētājs var izvēlēties citu spēli, kurā ar atlikušajiem kredītpunktiem iespējams uzlikt spēles likmi, vai arī, iespējams spēlēt minēšanas spēli ar atlikušajiem kredītpunktiem. Šīs spēles laikā uz skārienjutīgā spēles vadības ekrāna – laukumā “Credit” animācijas attēloti ātri mainās 0 (iekrāsots sarkans) un spēles mazākā iespējamā likme (iekrāsots zaļš). Spēlētājam jāmēģina nospiest taustiņu “START/Take Win” tajā brīdī, kad iezīmēta spēles iespējamā mazākā likme. Ja tas izdodas, spēlētājam tiek piešķirti trūkstošie kredītpunkti, un notiek spēles gājiens ar iespējamo mazāko likmi. Ja minēšanas spēle bijusi neveiksmīga, tad spēlētājs savus kredītpunktus ir zaudējis, un spēle ir beigusies.
3.Cilindru aktivizēšana.
Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež „Start/Take Win” taustiņš un cilindri sāk griezties. Cilindrus aktivizēt ir iespejams arī spiežot tieši uz skārienjūtīgā ekrāna labajā apakšējā stūrī esošo pogu START, vai ekrāna vidus daļā esošās pogas “START” Atkarībā no aktīvo līniju skaita spēli iespējams sākt arī nospiežot kādu no skāriejutīgajā ekrānā attēlotajām - aktīvām “ātrās likmes” pogām “play 10 credits”, “play 20 credits”, “play 50 credits”, “play 100 credits” vai “play 200 credits”. Spēle notiks ar likmi, kāda attēlota uz pogas neatkarīgi no aktīvo līniju skaita.
4.Cilindru apstāšanās.
Pēc 1-5 sekundēm, cilindri apstājas automātiski, vai arī cilindrus ir iespējams apstādināt ātrāk, vēlreiz nospiežot taustiņu „Start/Take Win”. Pastāv iespēja apstādināt ātrāk kādu vienu vai vairākus cilindrus pēc izvēles, spiežot uz skārienjūtīgā ekrāna esošās pogas “STOP”.
5.Laimests.
Laimestu plāns parādīts uz automāta augšējā ekrāna. Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi. Visi laimesti ir tikai uz izvēlētām līnijām, izņemot “SCATTER” simboluPiešķir tikai katras līnijas lielāko laimestu.
Ja cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas. Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem.
Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā, logā „Win”.

Spēles papildiezīmes

Ar „Automatic Start” taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku azartspēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar „Automatic Start” taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts. Šo darbību nodrošina arī uz skārienjūtīgā vadības ekrāna, kreisajā apakšējā daļā esošā poga “Autoplay” Kad aktivizēts „Automatic Start”/”Autoplay”, uz ekrāna esošās pogas vietā parādas iespēja – “Quick Autoplay” ar kuru azartspēļu automāta automātiska darbība (cilindru griešanās) notiek daudz ātrāk nekā ar “Automatic Start”/ “Autoplay”. Skārienjūtīgajā spēles vadības ekrāna augšējā daļā, nospiežot pogu iestatījumi (zobrats) – spēlētājam ir iespēja paslēpt no apkārtējo uzmanības kredītpunktus un spēles likmi, izdarot attiecīgo izvēli skārienjūtīgajā ekrānā.
Ar taustiņu „Flip Screen” iespējams mainīt ekrānus vietām – tādējādi samainot, spēles ekrāns būs augšējais ekrāns, bet laimesta plāna ekrāns būs apakšējais.
Simbols „Joker” aizvieto jebkuru simbolu, izņemot simbolu „Zvaigzne”.

Laimesta divkāršošana

Pēc laimesta pamatspēlē spēlētājs var spēlēt papildspēli - divkāršošanas spēli. Nospiežot vienu no „Gamble” taustiņiem, kuri ir redzami uz skārienjutīgā ekrāna, spēlētājs var censties savu laimestu divkāršot, mēģinot atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Atļauts minēt līdz summas ierobežojumam 10000 EUR. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš „Red”, bet, ja melno, tad jānospiež taustiņš „Black”. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot „Start/Take Win” taustiņu, spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Papildspēle

Ja uz spēles cilindriem 2, 3 un 4 izkrīt vismaz 7 simboli “SCATTER”, tad spēlētājs gūst iespēju spēlēt papildspēles. Papildspēļu skaits atkarīgs no gūto “SCATTER” simbolu skaita. Par 7 simoliem piešķir 10 papildspēles, par 8 simboliem piešķir 15 papildspēles un par 9 gūtajiem simboliem piešķir 20 papildspēles gājienus. Papildspēlē nav iespējams gūt papildu brīvspēļu gājienus. Papildspēles notiek ar spēles likmi un līniju skaitu, kāds bijis iepriekš.

Spēles beigas

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts, ja zaudēta „Gamble” spēle, laimests tiek pārnests uz „Credit” logu, laimests tiek izmaksāts vai arī aparāts ir gatavs uzsākt jaunu spēli.

Laimesta saņemšanas kārtība

Lai saņemtu laimestu, jānospiež „Start/Collect” taustiņš.
Laimestu izmaksā monētās no azartspēļu automāta vai arī to izmaksā spēļu zāles darbinieks – klientu apkalpošanas speciālists. Ja laimests nepārsniedz 720 EUR, to izmaksā nekavējoties. Ja laimesta summa ir no 721 EUR līdz 14300 EUR, tad laimests tiek izmaksāts 24 stundu laikā. Laimestu, kas pārsniedz 14300 EUR, izmaksā azartspēles noteikumos apstiprinātā kārtībā ne vēlāk kā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos. Laimestu virs 7200 EUR izmaksā ar bankas pārskaitījumu uz klienta norēķinu kontu.
Laimestu izmaksā firmas pārstāvis automāta atrašanās vietā vai, kopā ar klientu ierodoties SIA“ALFOR” kasē Plieņciema ielā 12, Mārupē, Mārupes novadā, pēc LR likumdošanā uzrādīto nodokļu ieturēšanas.