High Seas Shanghai

1300€ Maksimālais laimests pamatspēlē
92-98% Laimesta procents
0.01€ Viena kredītpunkta vērtība
0.30€ Minimālā likme vienai spēlei
19.50€ Maksimālā likme vienai spēlei

Noteikumi

Spēles norises apraksts

1. Aktīvo spēles cilindru izvēle.
Aktīvos spēles cilindrus spēlētājs izvēlas tieši uz skārienjūtīgā ekrāna. Ekrāna kreisajā sānā ir izvietota aktīvo cilindru izvēles poga, to pārvietojot uz augšu vai uz leju, tiek mainīts aktīvo cilindru skaits. Spēlētājs izvēlas piedāvātos veidus, kā spēlēt no 3 aktīviem cilindriem ar 27 iespējamiem laimesta gūšanas variantiem līdz 7 aktīviem cilindriem ar 2187 iespējamiem laimesta gūšanas variantiem.
2. Likmes izvēle.
Ar taustiņa „Bet /One” palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles gājienu. Ar taustiņa „Max Bet” palīdzību var likt maksimālo likmi uz spēles gājienu. Likmes lielumu iespējams mainīt arī tieši uz skārienjūtīgā ekrāna labajā pusē. Likmes izvēlnes pogu pārvietojot uz augšu, likme palielināsies, bet, pārvietojot uz leju, likme samazināsies.
Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina ar taustiņa „Gamble/Bet One” palīdzību. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt tikai pēc vienas izspēlētas spēles.
3. Cilindru aktivizēšana.
Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež „Start/Take Win” taustiņš, un cilindri sāk griezties. Cilindrus aktivizēt ir iespejams arī, spiežot tieši uz skārienjūtīgā ekrāna labajā apakšējā stūrī esošo pogu START.
4. Cilindru apstāšanās.
Pēc 1-5 sekundēm cilindri apstājas automātiski vai arī tos var apstādināt ātrāk, nospiežot vēlreiz taustiņu „ Start/Take Win”.
5. Laimests.
Laimestu plāns parādīts uz automāta augšējā ekrāna. Ja cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgo kombinācijas likmi reizina ar laimesta koeficientu. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas.
Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem.
Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā, logā „Win”.

Spēles papildiezīmes

Ar „Automatic Start” taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku azartspēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar „Automatic Start” taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts. Ar taustiņu „Flip Screen” iespējams mainīt ekrānus vietām – tādējādi samainot, spēles ekrāns būs augšējais ekrāns, bet laimesta plāna ekrāns būs apakšējais.
Ja uz spēles cilindriem izkrīt simbols „WILD”, tas aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot simbolus “SCATTER” un simbolus „BONUS”.
Par simboliem „SCATTER” tiek gūts laimests atsevišķi, ja vien ir aktivizēti attiecīgie cilindri.

Laimesta divkāršošana

Pēc laimesta pamatspēlē spēlētājs var spēlēt papildspēli – divkāršošanas spēli, nospiežot vienu no „Gamble” taustiņiem. Spēlētājs var censties savu laimestu divkāršot, mēģinot atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Atļauts minēt ne vairāk kā 5 reizes vai līdz summas ierobežojumam 10000 EUR. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš „Gamble/Bet One”, bet ja melno, tad jānospiež taustiņš „Gamble/Max Bet”. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot „Start/Take Win” taustiņu, spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Bonusspēles

Ja spēlētājs uz 1., 4., un 7. spēles cilindra gūst 3 „BONUS” simbolus, tad viņš gūst iespēju spēlēt bonusspēles. Bonusspēļu sākumā spēlētājam tieši uz skārienjūtīgā ekrāna jāizvēlas kāds 1 no 2 piedāvātajiem cīņas spēles simboliem (Pirāti vai Ņinzas). Notiekot cīņai, spēlētājs gūst kredītpunktus. Spēlētāja izvēlētajai komandai gūstot gan uzvaru, gan zaudējumu, tiek gūti papildus bonusspēles gājieni. Bonusspēle beidzas, ja kāda no komandām zaudējusi vai arī izspēlēti 50 bonusspēles gājieni. Ja cīņas spēlē uzvaru gūst spēlētāja izvēlētie simboli, tad bonusspēles laikā gūtais kredītpunktu skaits tiek dubultots.

Spēles beigas

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts, ja zaudēta „Gamble” spēle, laimests tiek pārnests uz „Credit” logu, laimests tiek izmaksāts vai arī aparāts ir gatavs uzsākt jaunu spēli.

Laimesta saņemšanas kārtība

Lai saņemtu laimestu, jānospiež „Start/Collect” taustiņš.
Laimestu izmaksā monētās no azartspēļu automāta vai arī to izmaksā spēļu zāles darbinieks – klientu apkalpošanas speciālists. Ja laimests nepārsniedz 720 EUR, to izmaksā nekavējoties. Ja laimesta summa ir no 721 EUR līdz 14300 EUR, tad laimests tiek izmaksāts 24 stundu laikā. Laimestu, kas pārsniedz 14300 EUR, izmaksā azartspēles noteikumos apstiprinātā kārtībā ne vēlāk kā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos. Laimestu virs 7200 EUR izmaksā ar bankas pārskaitījumu uz klienta norēķinu kontu.
Laimestu izmaksā firmas pārstāvis automāta atrašanās vietā vai, kopā ar klientu ierodoties SIA“ALFOR” kasē Plieņciema ielā 12, Mārupē, Mārupes novadā, pēc LR likumdošanā uzrādīto nodokļu ieturēšanas.