Hold Your Horses

5000€ Maksimālais laimests pamatspēlē
92-98% Laimesta procents
0.01€ Viena kredītpunkta vērtība
0.20€ Minimālā likme vienai spēlei
10.00€ Maksimālā likme vienai spēlei

Noteikumi

Spēles norises apraksts

1. Aktīvo spēles līniju izvēle.
Aktīvās spēles līnijas spēlētājs nevar izvēlēties – vienmēr aktīvas ir 20 spēles līnijas.
2. Likmes summas izvēle.
Ar taustiņa „Bet /One” palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles gājienu. Ar taustiņa „Max Bet” palīdzību var likt maksimālo likmi uz spēles gājienu. Likmes lielumu iespējams mainīt arī, tieši uz skārienjūtīgā ekrāna labajā apakšējā pusē spiežot pogu „BET”. Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt tikai pēc vienas izspēlētas spēles.
3. Cilindru aktivizēšana.
Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež „Start/Take Win” taustiņš, un cilindri sāk griezties. Nospiežot vēlreiz to pašu taustiņu, cilindru griešanos var apstādināt. Spēli iespējams sākt arī, spiežot tieši uz skārienjutīgā ekrāna labajā apakšējā pusē esošo pogu „START”, vai arī pieskaroties tieši kādam no spēles cilindriem.
4. Cilindru apstāšanās.
Pēc 1-5 sekundēm cilindri apstājas automātiski vai arī tos var apstādināt, atkārtoti nospiežot „Start/Take Win”. Cilindrus ātrāk iespējams apstādināt arī, spiežot tieši uz skārienjutīgā ekrāna labajā apakšējā pusē esošo pogu „START”, vai arī pieskaroties tieši kādam no spēles cilindriem – izvēlētais cilindrs tiks apstādināts ātrāk par pārējiem cilindriem.
5. Laimests.
Laimestu plāns parādīts uz automāta augšējā ekrāna. Ja, cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas. Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem.
Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā, logā „Win”.

Spēles papildiezīmes

Ar „Automatic Start” taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku azartspēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar „Automatic Start” vai ar kādu no „Gamble” taustiņiem darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts.
Ja uz jebkura cilindra izkrīt simbols „HOLD YOUR HORSES”, tas aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot simbolu „BONUS”.

Laimesta divkāršošana

Pēc laimesta pamatspēles vai papildspēles gājienā spēlētājs var spēlēt papildspēli – divkāršošanas spēli, nospiežot vienu no „Gamble” taustiņiem. Spēlētājs var censties savu laimestu divkāršot, mēģinot atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Atļauts minēt vairākas reizes, ar summas ierobežojumu 10000 EUR. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš „Gamble/Bet One”, bet ja melno, tad jānospiež taustiņš „Gamble/Max Bet”. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot „Start/Take Win” taustiņu, spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.
Divkāršošanas spēlē par gājienu ir iespēja neminēt uz visu laimestu, bet gan samazināt uz pusi ar taustiņu „1/2 Take”, kurš atrodas ekrāna kreisajā apakšējā stūrī, un tā ir iespēja iegūto laimestu samazināt līdz 0.01 EUR.

Papildspēles

Ja spēlētājs uz visiem spēles cilindriem visās pozīcijās gūst „BONUS” simbolus, tad viņš gūst iespēju spēlēt 15 brīvās spēles. Brīvo spēļu laikā, ja uz 1.cilindra visās 4 pozīcijās tiek gūti vienādi „Zirga” simboli, tad šis cilindrs uz nākamo gājienu tiek apturēts, un tiek griezti pārējie cilindri. Ja nākamā gājiena laikā vēl kādā pozīcijā tiek gūts tāds simbols, kā ir 1. cilindrā, tad pirmais cilindrs un pozīcijas, kurās gūts šis simbols „Zirgs”, tiek, apturēts arī uz nākamo gājienu. Šādi papildspēles gājieni, iespējams, var turpināties tik ilgi, kamēr visi cilindri, visās pozīcijās aizpildīti ar vienādiem „Zirga” simboliem. Ja kādā no gājieniem netiek gūts tāds simbols kā pirmajā cilindrā, brīvspēles gājieni tupinās kā parasti – ar 5 spēles cilindriem. Brīvspēļu laikā atkārtoti gūstot „BONUS” simbolus visās pozīcijās uz visiem cilindriem, tiek gūti 15 papildus brīvspēļu gājieni.

Spēles beigas

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts, ja zaudēta „Gamble” spēle, laimests tiek pārnests uz „Credit” logu, laimests tiek izmaksāts vai arī aparāts ir gatavs uzsākt jaunu spēli.

Laimesta saņemšanas kārtība

Lai saņemtu laimestu, jānospiež „Start/Collect” taustiņš.
Laimestu izmaksā monētās no azartspēļu automāta vai arī to izmaksā spēļu zāles darbinieks – klientu apkalpošanas speciālists. Ja laimests nepārsniedz 720 EUR, to izmaksā nekavējoties. Ja laimesta summa ir no 721 EUR līdz 14300 EUR, tad laimests tiek izmaksāts 24 stundu laikā. Laimestu, kas pārsniedz 14300 EUR, izmaksā azartspēles noteikumos apstiprinātā kārtībā ne vēlāk kā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos. Laimestu virs 7200 EUR izmaksā ar bankas pārskaitījumu uz klienta norēķinu kontu.
Laimestu izmaksā firmas pārstāvis automāta atrašanās vietā vai, kopā ar klientu ierodoties SIA“ALFOR” kasē Plieņciema ielā 12, Mārupē, Mārupes novadā, pēc LR likumdošanā uzrādīto nodokļu ieturēšanas.