Roller Coaster

5000€ Maksimālais laimests pamatspēlē
92-98% Laimesta procents
0.01€ Viena kredītpunkta vērtība
0.01€ Minimālā likme vienai spēles līnijai
1.00€ Maksimālā likme vienai spēles līnijai

Noteikumi

Spēles norises apraksts:

1. Aktīvo spēles līniju izvēle.
Aktīvās spēles līnijas spēlētājs izvēlas ar taustiņa „Play 1”, „Play 3”, „Play 5”, „Play 7” vai „Play 9” palīdzību.
2. Likmes summas izvēle.
Ar taustiņa „Bet /One” palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles līniju. Ar taustiņa „Max Bet” palīdzību var likt maksimālo likmi uz visām spēles līnijām.
Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina ar taustiņa „Likme” palīdzību. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt tikai pēc vienas izspēlētas spēles.
3. Cilindru aktivizēšana.
Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež „ Start/Take Win” taustiņš, un cilindri sāk griezties.
4. Cilindru apstāšanās.
Pēc 1-5 sekundēm cilindri apstājas automātiski.
5. Laimests.
Laimestu plāns parādīts uz automāta augšējā ekrāna. Ja, cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu.
Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas. Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem.
Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā, logā „Win”.

Spēles papildiezīmes:

Ar „Automatic Start” taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku azartspēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar „Automatic Start” taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts.
Spēļu automāti strādā t.s. “TOUCH SCREEN “ režīmā, tas nozīmē, ka visas darbības var veikt arī, pieskaroties ar roku atbilstošam uzrakstam ekrānā.

”Vilcieniņa” simbols:
Parādoties jebkurā vietā uz cilindriem, tas aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot ”Karuseļa” simbolu, tādejādi palielinot spēlētāja iespējas laimēt.

Laimesta divkāršošana:

Pēc laimesta pamatspēlē spēlētājs var spēlēt papildspēli - divkāršošanas spēli, nospiežot taustiņu „Start/Take Win” vai nospiežot vienu no „Gamble” taustiņiem.
Spēlētājs var censties savu laimestu divkāršot, mēģinot atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Maksimāli pieļaujamās minēšanas reizes ir 5, bez summas ierobežojuma.Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš „Gamble/Bet One”, bet ja melno, tad jānospiež taustiņš „Gamble/Max Bet”. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot „Start/Take Win” taustiņu, spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Papildspēles:

Ja uz 1 cilindra izkrīt simbols “Vilcieniņš”, bet uz 3 cilindra izkrīt simbols “Karuselis”, kas tajā brīdī griežas, tad spēlētājs gūst iespēju spēlēt 2 papildspēles. Savukārt, ja uz 1 un 5 cilindra izkrīt simbols “Vilcieniņš”, bet uz 3 cilindra izkrīt simbols “Karuselis”, tad tiek dota iespēja spēlēt 5 papildspēles. Papildspēlēs uz 2; 3; 4 cilindra parādās kvadrāts ar 8 simboliem un vienu simbolu vidū, visi simboli tiek griezti uz priekšu, kamēr tiek veikts viens aplis – tas ir 7 gājieni. Šajā laikā tiek fiksētas aktīvās spēles līnijas un summēti laimētie kredītpunkti, tā ir viena papildspēle. Sākoties otrai papildspēlei, tiek griezti visi 5 cilindri, tādejādi, tiem apstājoties, mainās simboli uz 1 un 5 cilindra, un papildspēle var turpināties.
Ja uz cilindriem izkrīt 3; 4; 5 simboli “Klauns”, tad spēlētājs papildus iegūst 2; 20; 50 kredītpunktus, tas ir spēlējot uz vienu aktīvo spēles līniju. Kredītpunkti mainās atkarībā no likmes.

Spēles beigas:

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts, ja zaudēta „Gamble” spēle, laimests tiek pārnests uz „Credit” logu, laimests tiek izmaksāts vai arī aparāts ir gatavs uzsākt jaunu spēli.