Riches of India Deluxe

5000€ Maksimālais laimests pamatspēlē
92-98% Laimesta procents
0.01€ Viena kredītpunkta vērtība
0.01€ Minimālā likme vienai spēles līnijai
1.00€ Maksimālā likme vienai spēles līnijai

Noteikumi

Spēles norises apraksts:

1. Aktīvo spēles līniju izvēle.
Aktīvās spēles līnijas spēlētājs izvēlas ar taustiņa „Play 1”, „Play 3”, „Play 5”, „Play 8” vai „Play 10” palīdzību.
2. Likmes summas izvēle.
Ar taustiņa „Bet /One” palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles līniju. Ar taustiņa „Max Bet” palīdzību var likt maksimālo likmi uz visām spēles līnijām.
Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina ar taustiņa „Likme” palīdzību. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt tikai pēc vienas izspēlētas spēles.
3. Cilindru aktivizēšana.
Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež „ Start/Take Win” taustiņš, un cilindri sāk griezties.
4. Cilindru apstāšanās.
Pēc1-5 sekundēm cilindri apstājas automātiski vai tos apstādina, nospiežot „Start” pogu.
5. Laimests.
Laimestu plāns parādīts uz automāta augšējā ekrāna, kur var redzēt laimējošās kombinācijas vērtību kredītpunktos, kā arī simbolus, kas aizvieto citus simbolus. Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi, izņemot brīvspēles simbolusVisi laimesti ir tikai uz izvēlētām līnijām, izņemot brīvspēles simbolu.Piešķir tikai katras līnijas lielāko laimestu.
Ja, cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas. Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem.
Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā, logā „Win”.

Spēles papildiezīmes:

Ar „Automatic Start” taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku azartspēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar „Automatic Start” taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts.
Ja uz jebkura cilindra izkrīt simbols „BUDA”, tas aizvieto jebkuru citu simbolu, izņemot simbolu „TRAUKS”.

Laimesta divkāršošana:

Pēc laimesta pamatspēlē spēlētājs var spēlēt laimesta divkāršošana, nospiežot vienu no „Gamble” taustiņiem. Spēlētājs var censties savu laimestu divkāršot, mēģinot atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Maksimāli pieļaujamās minēšanas reizes ir 5, bez summas ierobežojuma. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš „Gamble/Bet One”, bet, ja melno, tad jānospiež taustiņš „Gamble/Max Bet”. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot „Start/Take Win” taustiņu, spēle tiek pārtraukta un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu. Ja sekojošā kārts netiek atminēta, laimests tiek zaudēts.

Papildspēles:

Ja spēlētājs gūst 3 “TRAUKA” simbolus, tad viņš gūst iespēju spēlēt 15 brīvās spēles un, ja brīvo spēļu laikā uzkrīt simbols “BUDA”, tad iegūtie punkti reizinās ar 3 vai 5 pēc automāta izvēles. Ja spēlētājs gūst 4 “TRAUKA” simbolus, tad viņš gūst iespēju spēlēt 20 brīvās spēles un, ja brīvo spēļu laikā uzkrīt simbols “BUDA”, tad iegūtie punkti reizinās ar 3, 5 vai 10 pēc automāta izvēles. Ja spēlētājs gūst 5 “TRAUKA” simbolus, tad viņš gūst iespēju spēlēt 25 brīvās spēles un, ja brīvo spēļu laikā uzkrīt simbols “BUDA”, tad iegūtie punkti reizinās ar 3, 5, 10 vai 25 pēc automāta izvēles. Brīvās spēles nav iespējams apturēt. Tās beidzas, kad ir izspēlētas visas brīvās spēles.

Spēles beigas:

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts, ja zaudēta „Gamble” spēle, laimests tiek pārnests uz „Credit” logu, laimests tiek izmaksāts vai arī aparāts ir gatavs uzsākt jaunu spēli. Spēli var beigt, nospiežot COLLECT taustiņu.