King of Cards

9000€ Maksimālais laimests pamatspēlē
92-98% Laimesta procents
0.01€ Viena kredītpunkta vērtība
0.01€ Minimālā likme vienai spēles līnijai
1.00€ Maksimālā likme vienai spēles līnijai

Apraksts

Kāršu spēlē vienmēr ir izdevīgi, ja rokās ir vairāki DŽOKERI. Mūsu jaunajā 9 līniju 5 rullīšu video spēlē DŽOKERI darbojas kā īpaši aizvietotāji un dubulto visus vinnestus. Turiet savas kārtis cieši un kļūstiet par Kāršu karali [King of Cards™]!

Džokeris aizvieto visus simbolus, izņemot izkaisītos un dubulto, kad aizvieto citus. 3, 4 vai 5 uz ekrāna izkaisīti ŽETONI iedarbina 15 brīvās spēles. Brīvajās spēlēs vinnesti tiek reizināti ar 3. Brīvās spēles var vinnēt atkal šīs spēles laikā. Brīvās spēles tiek spēlētas ar līdzšinējo likmi.

Noteikumi

Spēles norises apraksts:

1. Aktīvo spēles līniju izvēle.
Aktīvās spēles līnijas spēlētājs izvēlas ar taustiņa „Play 1”, „Play 3”, „Play 5”, „Play 7” vai „Play 9” palīdzību.
2. Likmes summas izvēle.
Ar taustiņa „Bet /One” palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz vienu spēles līniju. Ar taustiņa „Max Bet” palīdzību var likt maksimālo likmi uz visām spēles līnijām.
Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo likmju summu visai spēlei, tad tā jāsamazina ar taustiņa „Gamble/ Bet one” palīdzību. Likmes lielumu vienai spēles līnijai var mainīt tikai pēc vienas izspēlētas spēles.
3. Cilindru aktivizēšana.
Lai uzsāktu spēli, spēlētājam jānospiež „ Start/Take Win” taustiņš, un cilindri sāk griezties.
4. Cilindru apstāšanās.
Pēc1-5 sekundēm cilindri apstājas automātiski. Nospiežot „Start/Take Win” taustiņu atkārtoti, cilindri apstājas.
5. Laimests.
Laimestu plāns parādīts uz automāta augšējā ekrāna, kur var redzēt laimējošās kombinācijas vērtību kredītpunktos, kā arī simbolus, kas aizvieto citus simbolus. Laimējošo simbolu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi. Visi laimesti ir tikai uz izvēlētām līnijām, izņemot brīvspēles simbolu. Piešķir tikai katras līnijas lielāko laimestu.
Ja, cilindriem apstājoties, ir izkritusi laimējošo simbolu kombinācija, attiecīgās līnijas likmi reizina ar laimesta koeficientu. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas summējas. Beidzoties spēlei vai vienai tās kārtai, tajā gūtais laimests automātiski summējas ar spēlētāja rīcībā esošajiem kredītpunktiem.
Laimēto summu var redzēt ekrāna apakšējā daļā, logā „Win”.

Spēles papildiezīmes:

Ar „Automatic Start” taustiņu ir iespējams aktivizēt automātisku azartspēļu automāta darbību tik ilgi, kamēr ar „Automatic Start” taustiņu darbība tiek atcelta vai arī beidzies kredīts. „Automatic Start” laikā nospiežot taustiņu „Start/Take Win”, cilindri apstājas un pēc laiciņa sāk griezties tālāk.
Ja uz jebkura cilindra izkrīt simbols „JOKERS”, tas aizvieto jebkuru citu simbolu.

Laimesta divkāršošana:

Pēc laimesta pamatspēlē spēlētājs var spēlēt laimesta divkāršošana, nospiežot vienu no „Gamble” taustiņiem. Spēlētājs var censties savu laimestu divkāršot, mēģinot atminēt uz ekrāna redzamo aizklāto kāršu krāsu. Maksimāli pieļaujamās minēšanas reizes ir 5, bez summas ierobežojuma. Ja spēlētājs izvēlas sarkano krāsu, jānospiež taustiņš „Gamble/Bet One”, bet, ja melno, tad jānospiež taustiņš „Gamble/Max Bet”. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, ekrāna augšējā stūrī redzami iepriekšējie izkritušie kāršu simboli. Nospiežot „Start/Take Win” taustiņu, spēle tiek pārtraukta, un laimests tiek pārnests uz „Credit” logu.

Papildspēles:

Ja spēlētājs gūst 3, 4 vai 5 “MONĒTAS” simbolus, tad viņš gūst iespēju spēlēt 15 brīvās spēles, kuras norit tāpat kā pamatspēle, izņemot, ja brīvajās spēlēs vēlreiz uzkrīt “MONĒTAS” simboli, gūstot vēl papildus 15 brīvās spēles. Brīvās spēles nav iespējams apturēt. Tās beidzas, kad ir izspēlētas visas brīvās spēles. Papildspēlē visi laimesti trīskāršojas.

Spēles beigas:

Spēle beidzas, ja spēlētājam beidzies kredīts, ja zaudēta „Gamble” spēle, laimests tiek pārnests uz „Credit” logu, laimests tiek izmaksāts vai arī aparāts ir gatavs uzsākt jaunu spēli.
Lai saņemtu laimestu, jānospiež „COLLECT” taustiņš.